Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Almond Techniek B.V.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen
daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken, de volgende betekenis:
A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Almond Techniek.
B. Almond Techniek: Almond Techniek B.V. en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde
ondernemingen.
C. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien
gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot
Almond Techniek in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Almond Techniek gesloten
overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens
rekening zaken worden gehuurd.
D. Overeenkomst(en): de tussen Almond Techniek en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en),
waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van
Almond Techniek (en/of Wederpartij).
F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Almond Techniek aan een potentiële
Wederpartij tot het doen van een aanbod.
G. Aanbod: de door een Wederpartij aan Almond Techniek gegeven op schrift gestelde of mondelinge
opdracht, bestelling of reservering.
H. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door Almond Techniek aan de
Wederpartij.
I. Huurcontract: de ter bedrijf van Almond Techniek afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde
Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur.
J. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan Almond
Techniek verschuldigd is.
K. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen,
monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
L. Gebrek(en): een aan Almond Techniek toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds
vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet
(naar behoren) functioneert.
M. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de
afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.
1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op
het poststempel of de fax of maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden en er
bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Almond Techniek en op alle door Almond
Techniek aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de Verhuurvoorwaarden van
toepassing op door Almond Techniek aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een
Wederpartij.
2.2 Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou
verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig
andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn
slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben
uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Almond
Techniek wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daar aan geen enkel
recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in
met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en Almond
Techniek.

Artikel 3: Offertes

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Almond Techniek op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
3.2 Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
3.3 Door Almond Techniek verstrekte Gegevens blijven eigendom van Almond Techniek, mogen zonder de
uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Almond Techniek niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan
derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Almond Techniek worden geretourneerd. Almond Techniek
behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3.4 De door Almond Techniek verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend
kunnen worden.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Almond Techniek een Orderbevestiging heeft
gedaan dan wel een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand
te zijn gekomen op het moment waarop de Orderbevestiging door Almond Techniek is verzonden, dan wel het
Huurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst
volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te
stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan Almond Techniek
laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het Huurcontract
stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.
4.3 Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd en slechts indien deze
herroeping of dit verzoek tot wijziging Almond Techniek heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd,
dan wel Almond Techniek is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een op
schrift gesteld Aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan een
herroeping is verzonden. Een mondeling Aanbod is onherroepelijk.
4.4 Almond Techniek heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een Overeenkomst ook tot stand komen doordat Almond
Techniek, na ontvangst van een Aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst

5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de
Orderbevestiging/ het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking
tot dezelfde Overeenkomst, zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een, door Almond Techniek ondertekend
of van Almond Techniek uitgaand en door Wederpartij ondertekend/niet bestreden, Huurcontract is opgemaakt,
dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het Huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift
anders is overeengekomen.
5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van
Almond Techniek, of namens Almond Techniek gemaakt of gedaan door andere personen die als
vertegenwoordiger optreden, binden Almond Techniek slechts indien deze afspraken, toezeggingen of
mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door deze hiertoe gemachtigde
personen, schriftelijk zijn bevestigd.
5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt Almond Techniek geen enkele
aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Almond Techniek zijn toelaatbaar, indien en voorzover de
Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor
haar essentiële vereisten en voor zover de door Almond Techniek te leveren prestatie door de afwijkingen niet
wezenlijk anders wordt.
5.5 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door
Almond Techniek verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan
worden, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Almond Techniek is echter in geen
geval tot enige schadevergoeding gehouden.
5.6 Almond Techniek is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst,
(gelijksoortige) zaken bij een derde in te huren (derde verhuurder).

Artikel 6: Huurperiode

6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:
A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt
ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Almond Techniek aan de Wederpartij wordt
overhandigd;
B. indien is bedongen dat Almond Techniek de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop
Almond Techniek het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn
eindigt feitelijk:
A. Indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert:
op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan Almond Techniek is overhandigd, tegen
afgifte van een ontvangstbewijs;
B. indien is bedongen dat Almond Techniek het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde
afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd,
met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 6.4;
C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Almond Techniek aan de Wederpartij
wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.
6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal)
artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit
komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn
wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
6.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.
6.5 De op schrift gestelde afmelding dient per e-mail, aan de vestiging/ afdeling van Almond Techniek waarmee
de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten:
 gegevens Wederpartij
 contractnummer
 omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding)
 gewenste einddatum
 ophaallocatie
 naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie
 meldpunt voor chauffeur van Transporteur
6.6 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding zowel in schrift als telefonisch door de
Wederpartij worden verlengd.

Artikel 7: Aflevering en risico

7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Almond Techniek in acht zullen worden
genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Almond Techniek niet. Tenzij Schriftelijk anders is
overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om Almond Techniek per
aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan
twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door Almond Techniek.
7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) fatale
termijn is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Almond Techniek is echter in geen geval
tot enige schadevergoeding gehouden.
7.4 Almond Techniek is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling
gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van
levering in gedeelten is Almond Techniek bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:
a. bij levering af bedrijf van Almond Techniek: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn
afgeladen.
7.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen
kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. Almond
Techniek bezorgt uitsluitend op de begane grond.
7.7 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken levering
dag aanwezig is voor de in ontvangstneming van de gehuurde
zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Almond Techniek het recht om het gehuurde mee terug te
nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Almond Techniek kan, na overleg
met de Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in
het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij
uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

Artikel 8: Retournering en risico

8.1 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen
verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in
artikel 11. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 17:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19. onverkort van toepassing.
8.3 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de op schrift gestelde afmelding, dagelijks tussen
8:15 en 17:00 uur, door Almond Techniek ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.
8.4 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is
voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Almond Techniek de zaken toch
terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal
door de Wederpartij is achtergelaten, rust op Wederpartij B uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
8.5 De zaken dienen gereinigd en geordend op de begane grond gereed te staan. De emballage die bij de
gehuurde zaken hoort blijft bij de Wederpartij t.b.v. de kwaliteit. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor
transport, dan verbeurt de Wederpartij een forfaitaire boete van e 150,-.
8.6 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van Almond Techniek of ter bedrijf van de derde
verhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van Almond Techniek of de expeditie
van de derde verhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle
aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan
worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging
of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door Almond
Techniek of de derde verhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Wederpartij worden doorbelast.
8.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan
zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de
beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/
tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden
alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de
Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling door
Almond Techniek of de derde verhuurder bindend.

Artikel 9: Prijzen

9.1 De dagprijzen, zoals omschreven in de Prijslijst Machine Verhuur van Almond Techniek, zijn gebaseerd op
huur/gebruik van max. 24 uur en de weekprijzen op huur/gebruik van max. 168 uur.
9.2 Voor huurtermijnen van langer dan drie maanden geldt een prijs op aanvraag.
9.3 De prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, transport en eventueel laden en lossen.
9.4 Prijzen, zoals omschreven in de catalogus van Almond Techniek, zijn gebaseerd op de ten tijde van het
drukken van deze catalogus geldende omstandigheden. Deze prijzen binden Almond Techniek slechts voor een
periode van 30 dagen na datum van uitgifte van de catalogus. Hierna dienen deze prijzen te worden gezien als
niet bindende richtlijnen. Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige aanbiedingen.
9.5 Almond Techniek heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen
zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, innen
uitvoerrechten of andere heffingen en/ of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en
wisselkoersen.

Artikel 10: Verplichtingen van de Wederpartij

10.1 De Wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder
verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde
aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te
handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn
m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten,
rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de
schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 19.
10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het
verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.
10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Almond Techniek wordt
geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door
Almond Techniek, aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden
om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit
geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel
6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn
niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit
geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/ zaken aan Almond Techniek verschuldigd.
10.4 De Wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Almond Techniek als deze waar de
Overeenkomst werd opgemaakt. Indien de Wederpartij het gehuurde bij een andere vestiging wenst te
retourneren, dan is dit uitsluitend in overleg, en eventueel tegen betaling van een vergoeding, mogelijk.
10.5 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Almond Techniek te
retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De
Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in
juiste kratten etc. te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening
gebracht.
10.6 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die
voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.
10.7 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de
levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
10.8 De Wederpartij verplicht zich ertoe Almond Techniek te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen,
aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Almond Techniek hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en
beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Almond
Techniek, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als
omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/
beschikbaarstelling.
10.9 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen,
buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.
10.10 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste
deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Almond Techniek en zijn de kosten voor
rekening van de Wederpartij. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet
toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat
onderhoud door Almond Techniek aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Almond Techniek
verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door
Almond Techniek plaatsvindt!
10.11 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij B. Wederpartij B vrijwaart
Almond Techniek en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere
aansprakelijkheid.

Artikel 11: Schade en verlies

11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde
verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan
Almond Techniek te worden gemeld.
11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking
aan Almond Techniek te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij
verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Almond Techniek te overleggen.
11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit
geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als
einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen
tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
11.4 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Almond Techniek
te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
11.5 Bij diefstal of (economische) totalloss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Almond
Techniek te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot
vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van
onderdelen en/ of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige
dientengevolge door Almond Techniek geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten,
omzetten/of winstderving, enz.).
11.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door Almond Techniek reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast
en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan
de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Almond Techniek in mindering gebracht op de aan de Wederpartij
te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
11.7 De door of namens Almond Techniek gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade,
reparatie en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De
Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt
uitgevoerd, door een door Almond Techniek aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door Almond
Techniek wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Almond Techniek.
11.8 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het
onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Artikel 12: Vervoer

12.1 De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt
verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken
te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt
eveneens voor de Wederpartij die de zaken door Almond Techniek aangeleverd krijgt in containers, maar zelf
voor het lossen en weer laden zorg draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens
transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading
12.2 Indien op verzoek van Wederpartij B bij het laden/lossen, aan –of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de
diensten van werknemers van Almond Techniek, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij.
12.3 Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Wederpartij, indien is overeengekomen dat de zaken
door Almond Techniek bij de Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het
laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke
hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de
Wederpartij.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Almond Techniek

13.1 De aansprakelijkheid van Almond Techniek is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaks beschadiging en
letselschade aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de
gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Almond Techniek. Tevens is de aansprakelijkheid van Almond
Techniek beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en
vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzeten/
of winstderving, vertragings-schade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 De aansprakelijkheid van Almond Techniek kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag
ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij
en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
13.3 Wederpartij B zal Almond Techniek vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in
verband met de gehuurde zaak.
13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 14: Reclame

14.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare
Gebreken en de aangeboden aflever bon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle
eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en
conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is
vermeld.
14.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en
die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, in
schrift aan Almond Techniek gemeld te worden.
14.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden
behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan Almond Techniek ter
kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.
14.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan
aan Almond Techniek te melden op dezelfde wijze als in 14.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de
vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan Almond Techniek de mogelijkheid geboden om binnen een
redelijke termijn een (contra-/tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn
bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Almond
Techniek.
14.5 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Almond Techniek, betrekking hebbend op schade als
bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:
a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet
op de daar aangegeven wijze aan Almond Techniek ter kennis zijn gebracht;
b. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Almond Techniek verleent terzake een onderzoek
naar de gegrondheid van de klachten;
c. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of
onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte
omstandigheden;
d. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Almond Techniek
aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
e. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na
ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet;
f. aan Almond Techniek geen mogelijkheid tot (contra-/tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals
bedoeld in lid 4.

Artikel 15: Reserveren en annuleren

15.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Almond Techniek te reserveren. Bij het sluiten van de
Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken
voor de Wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd.
Indien de Wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen
periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
15.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de
terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk annuleren. De Wederpartij zal alsdan echter de
navolgende vergoeding verschuldigd zij:
 60% van het netto Orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59e en 30e dag vóór het
tijdstip waarop de zaken aan de Wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld;
 70% van het netto Orderbedrag bij annulering tussen de 29e en 10e dag vóór voornoemd tijdstip;
 80% van het netto Orderbedrag bij annulering na de 10e dag vóór voornoemd tijdstip.

Artikel 16: Betaling

16.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag, onmiddellijk na retournering van het
gehuurde, contant of vooruit te worden voldaan op onze bankrekening.
16.2 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het
Orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening.
Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan Almond
Techniek vooruitbetaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van Almond Techniek is de Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel
opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.
16.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van Almond Techniek of op een door haar aan te wijzen
rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Almond
Techniek als de dag van betaling.
16.4 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling
vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling,
een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is
onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen
gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van E.340, =
alles exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door Almond Techniek mislukt ingevolge een
ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de Wederpartij of voor diens risico komend beletsel.
16.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op
de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het
bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur,
enzovoort.
16.6 Tevens heeft Almond Techniek, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: a. opschorting van de uitvoering
van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is
zeker gesteld; b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee
samenhangende overeenkomsten, zonder dat Almond Techniek tot enige schadevergoeding is gehouden; c.
vergoeding van de door Almond Techniek geleden schade.
16.7 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling
van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij Almond Techniek de
Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende
Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Almond Techniek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de
uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld,
onverminderd de Almond Techniek verder toekomende rechten.
16.8 In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Almond Techniek op de Wederpartij
direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en
heeft Almond Techniek het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en
deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en
dientengevolge door Almond Techniek geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17: Niet-toerekenbare tekortkoming

17.1 Indien Almond Techniek, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen,
wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmacht toestand, met een maximum van twee
maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in
schrift te ontbinden.
17.2 Almond Techniek is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens
overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Almond Techniek die
van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Almond Techniek gevergd kan
worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades,
natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de
transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van
Almond Techniek, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

18.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Almond Techniek, ongeacht de duur van de
Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De
Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij
de Wederpartij blijft.
18.2 De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van Almond Techniek, niet gerechtigd de gehuurde
zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

18.3 De Wederpartij zal Almond Techniek onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag
wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij
kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Almond Techniek hiervan op de hoogte te stellen.
Bovendien zal de Wederpartij aan Almond Techniek op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de
betreffende zaak zich bevindt.
18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de
Wederpartij, zal de Wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de
hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Almond Techniek.
18.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de
Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Almond Techniek terstond genoegzame en in de door Almond
Techniek gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar
verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Almond Techniek gerechtigd om de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
18.6 Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende
Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.8 van overeenkomstige toepassing.
18.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per Overeenkomst een waarborgsom
verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de
waarde van het gehuurde. Indien de Wederpartij verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de
dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
18.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Almond Techniek de Overeenkomst eenzijdig
beëindigen, onverminderd het recht van Almond Techniek op schadevergoeding.
18.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de
verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het
gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Almond Techniek echter het recht om door de Wederpartij
verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien
vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19: Verzekering

19.1 Conform artikel 11. is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde,
voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve
maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht
heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

19.2 De Wederpartij dient zelf een eigen verzekering af te sluiten voor het gehuurde. Eventuele eigen risico’s
komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van
Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Almond Techniek en Wederpartij zijn
gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel
mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Almond Techniek gesloten
Overeenkomst, zullen naar keuze van Almond Techniek worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht,
onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.
20.3 Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

© Almond Techniek B.V. / versie 03/2023

Contactgegevens

Almond Techniek B.V.; Regulierenring 29; 3981 LA  Bunnik; Nederland.  Tel.: 0031 (0)343 44 40 55;

[email protected] ; KvK 673.26.110; BTW:  NL 856 933 120 B01